• mokykla_fasadas.jpg
 • header5.jpg
 • Sport.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • Haeder002.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo
 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS;
 2. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2022–2024 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS;
 3. DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA;
 4. DARBO TVARKOS TAISYKLĖS;
 5. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA;
 6. DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS;
 7. DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO IR NUSIŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS; 
 8. PAREIGYBIŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS;
 9. ELEKTRONINIŲ DIENYNŲ TVARKYMO NUOSTATAI;
 10. INCIDENTŲ REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS;
 11. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA; 
 12. 2023–2027 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA;
 13. PROGIMNAZIJOS VADOVO, JO PAVADUOTOJO UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS;
 14. PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS;
 15. LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS;
 16. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS;
 17. MOKINIŲ MOKYMOSI  PASIEKIMŲ VERTINIMO IR VERTINIMO REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS;
 18. MOKINIŲ SAUGAUS ELGESIO MOKYKLINIAME AUTOBUSE TAISYKLĖS;
 19. PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS;
 20. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS;
 21. PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS;
 22. SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS;
 23. SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO MOKYKLOJE TVARKA;
 24. DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS;
 25. MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS;
 26. PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
 27. MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
 28. DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PROGIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ APRAŠAS;
 29. UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS;
 30. PROGIMNAZIJOS APRŪPINIMO VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA;
 31. VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS; 
 32. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS;
 33. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS;
 34. VIDAUS KONTROLĖS APRAŠAS;
 35. VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA;
 36. GELTONOJO AUTOBUSO NAUDOJIMO, NUOMOJIMO, SAUGOJIMO, ATSAKOMYBĖS IR APSKAITOS DOKUMENTŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠAS;
 37. VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
 38. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
 39. PROGIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS;