• mokykla_fasadas.jpg
  • Sport.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

2021–2023 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai

  1. Tikslas. Efektyvinti ugdymo proceso organizavimą.

Uždaviniai:

1.1 Tobulinti ugdomosios veiklos vadybą, diegiant inovacijas ugdymo procese.

1.2. Kurti paveikią pagalbos mokiniui sistemą, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų.

  1. Tikslas. Kurti saugią psichologinę, emocinę ir fizinę aplinką, motyvuojančią mokinius sėkmei.

Uždaviniai:

2.1. Sudaryti palankias sąlygas vaikų socialumui.

2.2. Kurti modernią, šiuolaikišką, patyriminę ugdymo aplinką.

  1. Tikslas. Plėtoti bendradarbiavimo, refleksijos ir lyderystės kultūrą.

Uždaviniai:

3.1. Stiprinti Mokykloje besimokančios organizacijos bruožus.

3.2. Plėtoti Mokyklos tinklaveiką.