• header-vaikai.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • Haeder002.jpg
  • header5.jpg
  • Sport.jpg

Komisijos pirmininkė - Romena Ruškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos nariai:

  • Laima Steponavičienė, socialinė pedagogė,
  • Daiva Gasaitienė, specialioji pedagogė,
  • Janina Baškytė, pradinių klasių mokytoja,
  • Aušra Višniauskienė, lietuvių kalbos mokytoja,
  • Zita Urbietienė, anglų kalbos mokytoja.

ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. balandžio 11 dienos įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) paskirtis organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais.

4. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais: individualizmo, vaiko gerovės pirmumo, bendradarbiavimo, nediskriminavimo, konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

5. Komisijos pirmininką, komisijos narius, sekretorių skiria ir darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius.

6. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių.

7. Komisijos nariais gali būti: Mokyklos direktorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas), mokytojai, klasių vadovai, mokinių tėvai, vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys. Komisijos nariai turi turėti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, gebantys dirbti komandoje, spręsti konfliktus, greitai ir laiku priimti sprendimus, išmanyti prevencinio darbo specifiką.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

8. Komisija atlieka šias funkcijas:

8.1.Vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;

8.2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu mokykloje, saugios aplinkos mokykloje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu mokykloje;

8.3. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių susigrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;

8.4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus,teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepatenkinamas;

8.5. renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, tėvų, vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kokia bus teikiama pagalba;

8.6. analizuoja teikiamos pagalbos veiksmingumą;

8.7. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas, teikia siūlymus dėl santykių gerinimo;

8.8. teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo,mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros organizavimo;

8.9. atlieka mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, pirminį vertinimą ir teikia siūlymų mokyklos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo;

8.10. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų apskaitą mokykloje;

8.11. siūlo tėvams vaiko specialiuosius poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

8.12.siūlo mokykloje įgyvendinti prevencijos, sveikatos stiprinimo, gyvenimo įgūdžių, užimtumo priemones ir programas;

8.13. konsultuoja tėvus vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;

8.14. įvykus krizei mokykloje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones:

8.14.1. įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą;

8.14.2. parengia informaciją apie krizę mokyklos bendruomenei ir/ar žiniasklaidai;

8.14.3. apie situaciją informuoja mokyklos bendruomenę, Šiaulių r. švietimo ir sporto skyrių, prireikus – policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;

8.14.4. įvertina mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja, rengia pokalbius, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;

8.15. bendradarbiauja su mokyklos savivaldos institucijomis vaiko gerovės klausimais;

8.16. inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje;

8.17. atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.

9. Komisija turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;

9.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, policijos, sveikatos priežiūros atstovus, dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus ir kt).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

10. Komisija yra nuolat veikianti.

11. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.

12. Komisijos posėdžiai oraganizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

13. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas.

14. Komisijos pirmininkas:

14.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

14.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;

14.3. atstovauja komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;

14.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda kitam nariui;

14.5. paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

15. Komisijos sekretorius:

15.1. rengia komisijos posėdžių medžiagą;

15.2. suderinęs su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius;

15.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti.

15.4. tvarko dokumentus, susijusius su posėdžių organizavimu;

15.5. vykdo kitus pirmininko pavedimus.

16. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

17. Svarstant vaiko problemas, į posėdį kviečiami vaiko tėvai ir / ar vaikas.

18. Į posėdį kviesti ne komisijos nariai gali dalyvauti tik svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra kviesti.

19. Komisijos posėdžiai gali būti neprotokoluojami. Jei protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi komisijos nariai. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.

20. Komisijos pirmininkas teikia komisijos veiklos ataskaitą mokyklos tarybai kartą per metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja mokykla.

22. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

23. Komisijos dokumentai tvarkomi ir saugomi mokykloje.