• Sport.jpg
 • header5.jpg
 • header-vaikai.jpg
 • Haeder002.jpg
 • mokykla_fasadas.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Komisijos pirmininkė – Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Komisijos nariai:

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Garbačauskienė – atsakinga už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo koordinavimą, socialinio ir emocinio ugdymo koordinavimą;

 • logopedė ir specialioji pedagogė Daiva Gasaitienė – atsakinga už įtraukųjį ugdymą, už pirminį vaikų spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių apskaitą,

 • Dovilė Kepelinskienė, Neringa Norvaišienė – atsakingos už įtraukųjį ugdymą, už pirminį vaikų spec. ugdymo poreikių įvertinimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, SUP turinčių mokinių apskaitą,

 • socialinė pedagogė Inga Skiotytė – atsakinga už prevencinės veiklos koordinavimą, Smurto ir patyčių tvarkos vykdymo koordinavimą, lankomumo stebėseną, socialinio ir emocinio ugdymo koordinavimą;
 • fizinio ugdymo mokytojas Albinas Klumbys – atsakingas už pažangumo stebėseną,
 • pradinio ugdymo mokytoja Dalia Timinskaitė – atsakinga už pažangumo stebėseną,
 • visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Viktorija Abromaitienė – atsakinga už sveikatos priežiūrą ir prevenciją.

ŠIAULIŲ RAJONO GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 dienos įsakymu Nr. V-319 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

3. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius.

4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

5. Komisijos pirmininką, komisijos narius, sekretorių skiria ir darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius.

6. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių.

7.  Komisijos sudėtį rekomenduojama įtraukti: direktoriaus pavaduotoją ugdymui, švietimo pagalbos specialistus (socialinį pedagogą, specialųjį pedagogą, logopedą), visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, klasių vadovus, mokytojus, auklėtojus, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus, kitus vaiko gerove suinteresuotus asmenis.   

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

8. Komisija atlieka šias funkcijas:

8.1. remdamasi Mokyklos turimais įsivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka Mokyklos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę;

8.2. rūpinasi pozityvaus Mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus Mokyklos vadovui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

8.3. organizuoja mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Mokykloje dirbantiems mokytojams;

8.4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

8.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

8.6. organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą Mokykloje;

8.7. pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų palydėjimą / perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;

8.8. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

8.9. įvykus krizei Mokykloje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Mokyklos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

8.10. bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis.

9. Komisija turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą komisijos sprendimams priimti;

9.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus (kuratorius), vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);

9.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

10. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali Mokyklos metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito Mokyklos vadovui.

11. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.

12. Komisijos posėdžiai oraganizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

13. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas.

14. Komisijos nariai yra pasiskirstę atsakomybėmis, pagal susitarimą ir (ar) kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis Mokykloje: įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.

15. Komisijos pirmininkas:

15.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

15.2. pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;

15.3. atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;

15.4. atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda kitam nariui;

15.5. paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

16. Komisijos sekretorius:

16.1. rengia komisijos posėdžių medžiagą;

16.2. suderinęs su komisijos pirmininku, organizuoja komisijos posėdžius;

16.3. renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti.

16.4. tvarko dokumentus, susijusius su posėdžių organizavimu;

16.5. vykdo kitus pirmininko pavedimus.

17. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu narių dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

+