• Sport.jpg
  • header5.jpg
  • mokykla_fasadas.jpg
  • header-vaikai.jpg
  • Haeder002.jpg

Logo Mokykla progimnazija
 
ES fondu logo  TAMO
 
valgyklos meniu  Vaiku registravimas logo

Teisės aktai skelbiami:

 

MINISTRŲ ĮSAKYMAI:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V- 604 DĖL DIENYNŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas  Nr. V-964 DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  ( galiojanti redakcija nuo 2016-01-01)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI:

 

2023 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-82 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2022 m. balandžio 26 d sprendimas Nr. T-125 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2022 m. kovo 22 d. sprendimas Nr. T-78  DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO;

2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-301 DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS;

2019 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-403 DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO;

2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-242  ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS;

2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-244  VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS;

2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-247  DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS;

2014 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T-152  MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T-151  MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2016-05-25 galiojanti redakcija);

2014 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 2014 m. birželio 26 d. Nr. T-150 KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS (Nuo 2017-09-01 galiojanti redakcija).

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:

 

2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymas  Nr. A-1592 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO;

2021 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. A-896 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. A-837 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ(SI) ŠEIMOJE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO.

2021 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. A-12 DĖL MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LAIKOTARPIU;

2020 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-1760 DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLOJE.