Spausdinti

Progimnazija 2021-2022 ir 2022-2023 m.m. įgyvendina ES finansuojamo projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas.

Tikslas. Siekti aukštesnių mokymosi rezultatų, kiek įmanoma veiksmingiau tenkinant skirtingus mokinių ugdymo(si) poreikius.pagal patvirtintą planą.

Uždaviniai: 

1. Stiprinti mokinių kūrybiškumo ir savivaldaus mokymosi ugdymą.

2. Kurti inovatyvią ir saugią ugdymosi aplinką.

Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijos veiklos tobulinimo planas

 

Veiklų įgyvendinimas:

STEAM užsiėmimai priešmokyklinio ugdymo vaikams

Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 1–4 klasių mokiniams

Tyrinėjančio ugdymosi stovykla 5–8 klasių mokiniams 

Ekskursija į Kauną Mokymosi pažangos konkurso laimėtojams