Spausdinti

Logopedo, specialiojo pedagogo pagalba teikiama mokiniams

 

DAIVA GASAITIENĖ

vyresnioji logopedė, specialioji pedagogė

1 aukštas, 114 kabinetas 

Dirba: pirmadienį – ketvirtadienį.

 

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos specialiosios pedagogės pagalbos teikimo tvarka.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

Mokykla sudaro sąlygas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, gauti kokybišką ir poreikius atitinkantį ugdymą bei būtiną švietimo pagalbą.

Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą organizuoja vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V – 1795 ir šio skyriaus nuostatomis, bei atsižvelgia į:

Pagalbos teikėjai ir gavėjai:

Pagalbos mokiniams teikėjai – Vaiko gerovės komisija, dalyko mokytojas, specialusis pedagogas, logopedas.

Pagalbos gavėjai – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.


Programos:

Pritaikyta programa. Teisės aktuose nurodoma, kad dalyko programos pritaikymas gali būti rekomenduojamas, kai vaikui nustatomi ilgalaikiai, stabilūs SUP. Ugdymo programa pritaikoma, kai mokinio pasiekimai žemesni nei patenkinamo lygio, neatitinka 2 metų laikotarpiu nurodytų mokinių pasiekimų lygių požymių. Pritaikymo lygiai: nuo 1-2 dalykų ar ugdymo sričių iki dalyko turinio visiško keitimo ir pritaikymo veikloms, savarankiškumo, socialiniams įgūdžiams ugdyti. Pritaikytos programos pagrindas gali būti supaprastinta  ir palengvinta tos pačios klasės dalykoprograma, padedanti siekti mokinio patenkinamo pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, besimokantis pagal pritaikytą programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.

Individualizuota programa. Individualizuojant programą mokiniams, svarbu: paprastinti,  konkretinti, siaurinti jos turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą. 

Mokykloje veikia vaiko gerovės komisija, kuri:

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dalykų Bendrąją programą pritaiko arba individualizuoja dalyko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi poreikius, mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Pedagoginės psichologinės tarnybos, mokykloje dirbančių specialistų rekomendacijas.

Dalyko mokytojas:

 Specialusis pedagogas:

 Logopedas:

Ugdant specialiųjų poreikių vaikus, sėkmę lemia: